Rühmatöö arvustus – Low-code ja no-code programmeerimine

Valisin arvustamiseks rühmatöö teemal „Low-code ja no-code programmeerimine“ (https://wiki.itcollege.ee/index.php/Low-code_ja_no-code_programmeerimine), sest see tundus minu jaoks põnev teema, mille kohta rohkem teada saada. Teema valik oli minu arvates asjakohane antud õppeaine raames, sest see on suur osa tänapäevasest IT-maailmast ja antud lahendustega võib kokku puutuda iga arendaja või IT-ga tegelev inimene.

Töö on oma ülesehituselt üldiselt hästi lahendatud – tutvustatakse mõlemat teemat, võrreldakse neid traditsioonilise programmeerimisega, tuuakse välja plussid ja miinused ning samuti tuuakse näiteid kasutusvaldkondadest. Nende tehnoloogiate kujunemist käsitleva ajaloo peatüki oleks minu meelest võinud tuua töö esimesse poolde, sest see oleks esmalt andnud ülevaate low-code ja no-code programmeerimise tekkest. Samuti jäi töö keskosas kohati mulje, et mingeid aspekte korratakse. Näiteks võrdluses traditsioonilise programmeerimisega korrati muidu hästi kavandatud tabelis palju juba varasemalt käsitletud informatsiooni. Ei saanud täpselt aru, kas see tabel oleks pidanud eelnevalt väljatoodud punkte täiendama.

Kasutusalade kohta lugemine oli samuti põnev ning huvitav oli lugeda mõne uuringu kohta, mis näitas näiteks no-code programmeerimise edukat kasutamist laste seas, kelle jaoks traditsiooniline programmeerimine võib mitte nii huvipakkuv olla. Lisaks oleks olnud huvitav teada saada, milliseid lahendusi realiseeritakse low-code või no-code programmeerimisega peatüki alguses väljatoodud kasutusvaldkondades. Küll aga olid ülevaatlikult väljatoodud mõned rakendused ja platvormid, kes selliseid lahendusi pakuvad.

Ülesehituselt on veel tööst puudu teema kokkuvõte, mille küll osaliselt kompenseeris peatükk nende tehnoloogiate tulevikusuundadest. Toreda lisana oleks võinud töö juures olla ka näiteks mõni pilt selliste lahenduste/rakenduste väljanägemisest, mis oleks aidanud teemat veidi paremini visualiseerida. Üldiselt oli töö siiski loogiliselt ülesehitatud ning mugavalt jälgitav. Autorid olid ilmselt teemaatika ja struktuuri põhjalikult läbi mõelnud ning omavahel koordineerinud.

Üldine keelekasutus oli töös hea – mõisted ja lühendid olid lahti seletatud, sisu oli selgesti arusaadav ja kergesti loetav. Mõnes üksikus kohas hakkasid silma veidi kohmakad sõnastused, kuid kirjavigu oli üldiselt vähe ning oli näha, et tööd on korralikult viimistletud.

Töö sisu oli suures enamuses korrektselt viidatud ning viidatud allikad olid igati asjakohased. Kohati oleks oodanud rohkem viiteid, mõne lõigu lõpust puudusid need sootuks. Samuti paistis silma erinev viitamine - teemaplokkidele üldine viitamine pealkirja järel ja samas teistes kohtades viidati lõikude järel. Viitamist oleks võinud ühtlustada kogu töö raames.

Üldiselt oli siiski tegu hästi läbimõeldud tööga, milles püstitatud teemad oli arusaadavalt käsitletud. Aitäh autoritele põneva lugemise eest!

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Uue meedia mõju traditsioonilisele meediale